Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków SKPB Warszawa

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa zapraszamy członków naszego Koła na coroczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się dnia 8 marca 2010 roku (wtorek), w sali 412, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w Warszawie.

Walne zebranie rozpocznie się o godz. 19.00 (I termin),  a w przypadku braku obecności połowy zwyczajnych członków Koła podczas I terminu, zacznie się w II terminie o godz. 19:15.

 

W programie zebrania m.in.:

  • prezentacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2010 roku
  • prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • wybór nowych władz Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2011/2012
  • zmiana zapisów statutu dotyczących sposobu informowania o walnych zebraniach
  • projekt przekształcenia funduszu pomocy Mundkowi Kunie
  • przedstawienie nowych przewodników przyjętych do Koła w ostatnim roku

Czynne prawo wyborcze podczas walnego zebrania mają zweryfikowani członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, czyli osoby, które w danym roku poprowadziły minimum 5 dni dniówek przewodnickich na imprezach Koła lub aktywnie brały udział w działalności SKPB i zostały zweryfikowane przez Zarząd, a także nowoprzyjęci przewodnicy SKPB. Również członkowie honorowi oraz wszysy członkowie zwyczajni, którzy nie zostali zweryfikowani, lecz opłacili składkę członkowską mogą wybierać władze SKPB.

W imieniu Zarządu SKPB Warszawa

Paweł Gilewski

Skarbnik SKPB Warszawa

 

Poniżej fragment ze Statutu dotyczący członków zwyczajnych i udziału w Walnym:

Art. 34.
Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Koła,
2/ uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Koła,
3/ być wyróżnianym i nagradzanym,
4/ posiadać i nosić odznakę, bluzę i legitymację Koła.

Art. 35.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1/ czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Koła,
2/ regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 36.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2/ niepłacenia składek członkowskich w ciągu danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 36? statutu,
3/ dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Koła.

Art. 36?.
1. Od obowiązku opłacenia składki członkowskiej zwolnione są osoby, które odbyły co najmniej 5 dniówek przewodnickich podczas imprez organizowanych w ramach Koła w roku kalendarzowym, za który opłacona ma być składka.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwolnić może członka, który nie spełnia warunku określonego w ust.1 od obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
3. Dniówką przewodnicką w rozumieniu niniejszego statutu jest każdy dzień przepracowany społecznie przez członka Koła w charakterze przewodnika lub instruktora na wycieczce szkoleniowej. Równoznaczne jednej dniówce przewodnickiej jest poprowadzenie jednego wykładu w ramach kursu przewodnickiego organizowanego przez Koło.

 

Pełen tekst statutu SKPB Warszawa.

A tak wyglądało Walne w 2007 roku.

Tags: