Regulamin Kursu

4Obszar roboczy 1 100

1.Informacje ogólne

1.1. Organizatorem Kursu Przewodnickiego SKPB zwanego dalej Kursem jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie zwane dalej Kołem lub SKPB.

1.2. Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie posiada stałe upoważnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie szkoleń przewodników górskich (beskidzkich) nr KP-TP-III.5224.10.11.2011.AP wydane na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy o usługach turystycznych oraz jest wpisane do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Mazowieckiego.

2. Struktura Kursu

2.1. W ramach Kursu organizowane są zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz egzaminy.

2.2. Szczegółowy wykaz wszystkich zajęć i egzaminów określa Program Kursu.

2.3. W Programie Kursu wyszczególnione są zajęcia i egzaminy, których zaliczenie jest niezbędne do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na przewodników górskich (beskidzkich). Zajęcia te stanowią realizację programu szkolenia na przewodników górskich (beskidzkich) określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014 poz. 868) zwanym dalej Rozporządzeniem.

2.4. Wszystkie zawarte w Programie Kursu zajęcia i egzaminy są częścią Kursu Przewodnickiego SKPB w Warszawie. Zaliczenie ich jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.

2.5. W Programie Kursu mogą znaleźć się ponadto zajęcia nieobowiązkowe.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Zapisy

3.1.1. Odbywają się poprzez formularz internetowy do dnia wykładu przed ostatnią wycieczką zapoznawczą włącznie lub w innej formie ustalonej przez Kierownictwo Kursu.

3.1.2. Warunkiem wpisania na listę uczestników Kursu jest wypełnienie ankiety oraz wpłata pierwszej raty wpisowego. Wysokość wpisowego oraz termin wpłaty określa każdorazowo Kierownictwo Kursu w Programie Kursu.

3.1.3. Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie i Programie Kursu.

3.2. Ogólne warunki uczestnictwa

3.2.1. Uczestniczyć w Kursie mogą osoby, które przez cały czas jego trwania będą spełniać warunki określone w Regulaminie Kursu.

3.2.2. W Kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

3.2.3 W Programie Kursu znajdują się wycieczki wymagające dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu brać udział w kursie przewodników górskich.

3.2.4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Kierownictwo Kursu moze uzależnić kontynuowanie szkolenia od przedłożenia przez uczestnika kursu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie przewodników górskich.

3.2.5. W Programie Kursu mogą znaleźć się wycieczki wymagające umiejętności poruszania się na nartach biegowych i/lub rakietach śnieżnych.

3.2.6. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest terminowa wpłata wpisowego w wysokości ustalonej w Programie Kursu. Ponadto uczestnicy Kursu sami ponoszą koszty wyjazdów (przejazdy PKP i PKS, noclegi, wyżywienie) oraz uczestnictwa w nich instruktorów. Niewpłacenie raty wpisowego w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie z listy uczestników Kursu. 

3.2.7. SKPB nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym za wpisowe na Kurs nie będą wystawiane faktury i rachunki. Potwierdzenie wpłaty wpisowego odbywa się na druku KP.

3.2.8. Jeśli po przeprowadzeniu danego cyklu wycieczek pozostaną niewykorzystane środki (nadpłata) przeznaczone pierwotnie na ich realizację, to mogą one zostać przeniesione na sfinansowanie kolejnych wyjazdów kursowych. W szczególności środki pozostałe po zakończeniu szkolenia mogą zostać przekazane na organizację blachowania (uroczystości nadania blach przewodnickich), o ile uczestnicy kursu nie wyrażą innego zdania.

3.3. Odbywanie szkolenia i zaliczanie zajęć

3.3.1. W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne (wykłady), praktyczne (wycieczki, warsztaty, ćwiczenia) oraz egzaminy. W trakcie wycieczek mogą być także prowadzone zajęcia teoretyczne w formie wykładów lub seminariów.

3.3.2. Zaliczenie zajęć teoretycznych następuje w drodze złożenia egzaminów sprawdzających wiedzę z zakresu objętego wymaganiami egzaminacyjnym obejmującymi m.in. zagadnienia poruszane podczas wykładów i w trakcie wycieczek.

3.3.3. Zaliczenie zajęć praktycznych następuje w drodze odbycia co najmniej jednej wycieczki z każdej serii oraz uczestnictwa w warsztatach i ćwiczeniach.

3.4. Poprzez odbycie wycieczki rozumiane jest aktywne uczestnictwo w wycieczce oraz wypełnienie ogólnych i szczegółowych wymagań zaliczenia zajęć Kursu.

3.3.5. Koniecznym warunkiem zaliczenia wycieczek oznaczonych w Programie Kursu jako wycieczki na zaliczenie jest dodatkowo pozytywna ocena kadry instruktorów wystawiona uczestnikowi Kursu na zakończenie wycieczki.

3.3.6.Zaliczenie poszczególnych zajęć praktycznych jest konieczne do kontynuowania Kursu. W Programie Kursu mogą być przewidziane zajęcia praktyczne nieobowiązkowe.

3.3.7. Ogólne wymagania zaliczania zajęć Kursu zawiera Program Kursu. Kierownictwo Kursu podaje odpowiednio wcześnie do wiadomości uczestników Kursu szczegółowe wymagania zaliczenia danej wycieczki. Kierownictwo Kursu podaje odpowiednio wcześnie do wiadomości uczestników Kursu wymagania egzaminacyjne określające zakres egzaminów. Wymagania podawane są na wykładach oraz w miarę możliwości za pośrednictwem Internetu.

3.4. Przerwanie szkolenia

3.4.1. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku decyzji:
a) uczestnika Kursu
b) kadry instruktorów wycieczek na zaliczenie, w wypadku niespełnienia wymagań określonych przed wyjazdem
c) Kierownictwa Kursu (na wniosek kadry, uczestników Kursu lub własny)

3.4.2. Od decyzji kadry instruktorów, przysługuje prawo odwołania się do Kierownictwa Kursu, zaś od decyzji Kierownictwa Kursu, do Zarządu SKPB Warszawa w ciągu 7 dni od daty poinformowania o decyzji. Kierownictwo Kursu i Zarząd podejmują decyzję niezwłocznie.

3.5. Kontynuacja szkolenia

3.5.1. W przypadku przerwania szkolenia istnieje możliwość kontynuowania Kursu w następnych edycjach.

3.5.2. Kontynuacja szkolenia odbywa się w drodze zapisu na nowy Kurs. Osoba chcąca kontunuować Kurs powinna zgłosić ten fakt Kierownictwu nowego Kursu pisemnie, lub emailowo z opisem momentu i przyczyny przerwania kursu. Kierownictwo Kursu ustosunkuje się do pisma w możliwie niezwłocznym terminie, podając listę zajęć w jakich należy wziąć udział by uzupełnić różnice programowe.

3.5.3. Ostateczną decyzję o ponownym przyjęciu na Kurs podejmuje Kierownictwo nowego Kursu.

4. Uprawnienia

4.1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie jest zaliczenie wszystkich zajęć i egzaminów objętych Programem Kursu

4.2. Odbycie i zaliczenie zajęć wyszczególnionych w Programie Kursu jako należących do programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu (wraz z zaliczeniem praktyk przewodnickich) uprawnia do złożenia egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa Śląskiego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika beskidzkiego III klasy.

4.3. Państwowe uprawnienia przewodnickie nadawane są zgodnie z przepisami Ustawy o usługach turystycznych.

4.4. Szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie.

5. Kierownictwo Kursu

5.1. Kierownictwo Kursu to grupa osób zajmujących się organizacją i prowadzeniem Kursu.

5.2. Do obowiązków Kierownictwa należy:
a) organizacja zajęć kursowych, tzn. wycieczek, wykładów, warsztatów, ćwiczeń i egzaminów
b) rejestrowanie i ocena postępów uczestników Kursu, wyników egzaminów i innych elementów składających się na całokształt Kursu
c) prowadzenie dokumentacji szkolenia

5.3. Do kompetencji Kierownictwa Kursu należy:
a) ustalenie szczegółowego Programu Kursu oraz interpretacja Programu
b) dobór kadry wykładowców i instruktorów
c) podejmowanie decyzji o zaliczeniu wycieczek

6. Pozostałe postanowienia

6.1. Program Kursu jest przedstawiany uczestnikom przed zapisaniem się na Kurs i rozpoczęciem szkolenia, wymagania zaliczenia wycieczek przed ich rozpoczęciem, zaś wymagania egzaminacyjne przed egzaminami.

6.2 Kierownictwo Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć zawartym w Programie Kursu.

6.3. Program Kursu, wymagania zaliczenia wycieczek i zakresy egzaminacyjne są integralną częścią Regulaminu Kursu.

6.4. Turystyka górska i związane z nią uczestnictwo w Kursie Przewodnickim, może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Organizator szkolenia zaleca uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW na czas wyjazdów.

6.5. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Nie zastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z Kursu.

6.6. Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKPB i udostępniania w sposób niekomercyjny na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

6.7. Ostateczna interpretacja Regulaminu i Programu Kursu należy do Kierownictwa Kursu i Zarządu SKPB Warszawa.

6.8. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

Tags: