Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków SKPB Warszawa

Wszystkich członków SKPB Warszawa zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.  Odbędzie się ono we wtorek, 24 lutego 2009 roku o godzinie 18.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganej frekwencji w drugim terminie 24 lutego 2009 roku o godzinie 19.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1 w sali nr 412 (czyli tam, gdzie była Wigilia).

Poniżej fragment ze Statutu dotyczący członków zwyczajnych i udziału w Walnym:

Art. 34.
Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Koła,
2/ uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Koła,
3/ być wyróżnianym i nagradzanym,
4/ posiadać i nosić odznakę, bluzę i legitymację Koła.

Art. 35.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1/ czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Koła,
2/ regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 36.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2/ niepłacenia składek członkowskich w ciągu danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 36? statutu,
3/ dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Koła.

Art. 36?.
1. Od obowiązku opłacenia składki członkowskiej zwolnione są osoby, które odbyły co najmniej 5 dniówek przewodnickich podczas imprez organizowanych w ramach Koła w roku kalendarzowym, za który opłacona ma być składka.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwolnić może członka, który nie spełnia warunku określonego w ust.1 od obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
3. Dniówką przewodnicką w rozumieniu niniejszego statutu jest każdy dzień przepracowany społecznie przez członka Koła w charakterze przewodnika lub instruktora na wycieczce szkoleniowej. Równoznaczne jednej dniówce przewodnickiej jest poprowadzenie jednego wykładu w ramach kursu przewodnickiego organizowanego przez Koło.

 

Pełen tekst statutu SKPB Warszawa.

A tak wyglądało Walne w 2007 roku.

Tags: