Regulamin Komisji Szkoleniowej SKPB

Regulamin Komisji Szkolenia (ze zmianami z dn. 17 września 2013)

§1

1. W skład Komisji Szkolenia (KS) wchodzi min. 3 członków Stowarzyszenia. Do uczestnictwa w obradach komisji zaproszeni są członkowie kierownictwa odbywających się w danej chwili kursów przewodnickich.

2. Członków Komisji Szkolenia powołuje na roczną kadencję Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały może odwołać Członka Komisji Szkolenia przed upływem kadencji.

§2

1. Do zakresu działania KS należy w szczególności:

· Opracowanie i uaktualnianie ramowego programu szkolenia kursu przewodnickiego.
· Prowadzenie ewidencji instruktorów (członków Stowarzyszenia uprawnionych do samodzielnego prowadzenia praktycznego szkolenia przewodnickiego) oraz instruktorów kandydatów (członków Stowarzyszenia aspirujących do pełnienia funkcji instruktora), łącznie z ewidencją stażu instruktorskiego i kandydackiego.
· Podejmowanie decyzji o umieszczeniu/usunięciu członka Stowarzyszenia w/z ewidencji instruktorów, na podstawie stażu w charakterze instruktora, stażu w charakterze instruktora kandydata oraz opinii instruktorów prowadzących wspólnie z nim szkolenie.
· Wspieranie inicjatyw samodoskonalenia przewodnickiego.
· Organizacja szkoleń instruktorskich dla instruktorów i instruktorów-kandydatów.
· Powoływanie komisji egzaminacyjnych i organizacja egzaminów wewnętrznych przewodnickich Stowarzyszenia.
· Organizacja i wspieranie działalności związanej z przygotowaniem wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych.

§3

KS ma prawo do wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie środków finansowych na potrzeby szkoleniowe. KS ma prawo opiniowania propozycji Zarządu odnośnie przeznaczania przez Stowarzyszenie środków na działalność szkoleniową.

§4

1. Zebrania KS odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Szkolenia podejmowane są na posiedzeniach w drodze osobistego głosowania każdego z członków lub w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Uchwały Komisji Szkolenia w drodze osobistego głosowania każdego z członków podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy członków Komisji.

4. Uchwały Komisji Szkolenia podejmowane są w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zwykłą większością głosów oddanych w czasie trwania głosowania podanym przez Przewodniczącego Komisji, nie krótszym jednak niż 72 godziny od chwili poddania uchwały pod głosowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym do ważności głosowania wymagane jest oddanie głosów w czasie trwania głosowania przez co najmniej połowę członków Komisji.

5. Podjęte uchwały są protokołowane i przedstawiane do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia.

Tags: