Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 03.04.2019

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Walne zebranie odbędzie się w środę 03.04.2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 412. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15.


Planowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Pawła Lustiga
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7. Przedstawienie nowych Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa
8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji Funduszu Pomocy Przewodnickiej i zmian w Regulaminie ww. Funduszu
9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2018
10.Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami
12.Podsumowanie prac Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
13.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
14.Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2018
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
17.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia SKPB Warszawa
18.Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
19.Głosowanie nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
20.Zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
21.Głosowanie nad wyborem Skarbnika Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
22.Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
23.Głosowanie nad wyborem Sekretarza Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
24.Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
25.Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
26.Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
27.Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
28.Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
29.Głosowanie nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
30.Zgłaszanie kandydatur na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
31.Głosowanie nad wyborem Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2019/2020
32.Wolne wnioski
33.Ustalenie wysokości składki członkowskiej
34.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego Zebrania

(fot. Grzesiek Zając JEA!)

        Serdecznie Zapraszamy! ;)