Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 18.04.2018

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Walne zebranie odbędzie się w środę 18.04.2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 437. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 18:00, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:15.


Planowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Kamilę Wachnicką
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7. Przedstawienie nowych Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2017
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Podsumowanie prac Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2017
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia SKPB Warszawa
17. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
18. Głosowanie nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
19. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
20. Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
21. Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
22. Głosowanie nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
23. Zgłaszanie kandydatur na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
24. Głosowanie nad wyborem Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2018/2019
25. Wolne wnioski
26. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
27. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego Zebrania

walne_04_2017

(fot. Grzesiek Zając JEA!)

        Serdecznie Zapraszamy! ;)