Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - 05.04.2017

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Walne zebranie odbędzie się w środę 05.04.2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 412. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 17:45, a w przypadku braku połowy Członków Zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:00.


Planowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Marcina Błońskiego
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Wnioskowej
 6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
 7. Przedstawienie nowych Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2016
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Podsumowanie prac Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2016
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia SKPB Warszawa
 17. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 18. Głosowanie nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 19. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 20. Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 21. Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 22. Głosowanie nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 23. Zgłaszanie kandydatur na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 24. Głosowanie nad wyborem Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2017/2018
 25. Dyskusja nad zniżkami dla przewodników SKPB Warszawa oraz innych kół przewodnickich obowiązującymi na Bazie Namiotowej SKPB w Regetowie
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zniżek dla przewodników SKPB Warszawa oraz innych kół przewodnickich obowiązujących na Bazie Namiotowej SKPB w Regetowie
 27. Wolne wnioski
 28. Ustalenie wysokości składki członkowskiej
 29. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego Zebrania

Walne.2016.3

        Serdecznie Zapraszamy! ;)

 

 

Tags: