Wypożyczalnia rakiet

 Od 25 stycznia 2019 ze względów organizacyjnych (dostępność wypożyczalni) rakiety mogą wypożyczać jedynie:

 • przewodnicy i sympatycy SKPB Warszawa,
 • uczestnicy tras organizowanych przez przewodników SKPB Warszawa.

Rezerwacje dokonane przed 25 stycznia pozostają aktualne. Osoby  spoza wyżej wymienionych grup prosimy o niepisanie w sprawie wypożyczania rakiet.

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni rakiet SKPB Warszawa. Jesteśmy w posiadaniu 23 par rakiet śnieżnych!

Rakiety mają nośność do 120kg, pasują do każdego buta o maksymalnym rozmiarze 46. Dodatkowo kilka rakiet ma powiększoną numerację do rozmiaru 47 (7 sztuk). Podczas zapisów warto zadeklarować numer buta, szczególnie jeśli oscyluje on w granicach 45-47.

Formularz  rezerwacji rakiet

Tu możesz sprawdzić dostępność rakiet: podgląd

UWAGA: W dniach 1 - 11 lutego opiekun rakiet ma urlop! Prosimy o wcześniejsze ustalenie warunków wypożyczenia i zwrotu.

 
 
Okres wypożyczeniaCena / jedną parę

Weekend (2 dni)

 

25zł

Każdy dodatkowy dzień (3-6 dni)

 

10zł

Tydzień (7 dni)

 

60zł

Za każdy dodatkowy dzień (>7 dni)

 

5zł

Opłata rezerwacyjna (zwrotna)

 

40zł

Kaucja (zwrotna)

 

100zł

 

 

Regulamin wypożyczania rakiet śnieżnych

1. Zasady ogólne
1. Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wypożycza rakiety osobom biorącym udział w wyjazdach organizowanych przez SKPB Warszawa.
2. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet na potrzeby realizacji wyjazdów indywidualnych, pod warunkiem dostępności rakiet.
3. Wypożyczenie sprzętu jest uwarunkowane wpłatą opłat przeznaczonych na realizację celów statutowych SKPB Warszawa, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Rezerwacja wypożyczenia rakiet
 1. Dotyczy osób biorących udział w wyjeździe rakietowym SKPB Warszawa
1. Aby wypożyczyć rakiety należy zapisać się na trasę i zgłosić chęć wypożyczenia rakiet od SKPB u przewodnika prowadzącego wyjazd.
2. Po uzyskaniu potwierdzenia od osoby prowadzącej wyjazd o dostępności rakiet, należy zarezerwować rakiety, wpłacając u przewodnika opłatę rezerwacyjną w wysokości 40zł.
3. Formę dokonania rezerwacji i sposób wpłaty kaucji ustala osoba prowadząca wyjazd.
2. Dotyczy osób wypożyczających rakiety na wyjazdy indywidualne
1. Aby zarezerwować sprzęt należy wypełnić formularz lub w przypadku braku dostępności rakiet skontaktować się z Administratorem Sprzętu drogą mailową, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Rezerwacja powinna zawierać:

 •  imię i nazwisko wypożyczającego
 • dane kontaktowe (mail, telefon)
 • pożądaną ilość par rakiet
 • termin wypożyczenia

2. Po uzyskaniu potwierdzenia o dostępności rakiet, należy potwierdzić rezerwację wpłacając osobiście u Administratora lub za pośrednictwem przewodnika prowadzącego wyjazd opłatę rezerwacyjną w wysokości 40zł za jedną parę rakiet lub jej wielokrotność.
3. Potwierdzenie dostępności rakiet nastąpi nie później niż:
1. Na wyjazdy organizowane przez SKPB Warszawa – w terminie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji.
2. Na wyjazdy indywidualne – w terminie 5 dni przed deklarowanym terminem wypożyczenia. Termin potwierdzenia dla użytkowników indywidualnych jest zależny od faktu organizacji imprezy przez SKPB Warszawa w tym samym terminie.
4. Wpłata kaucji winna nastąpić w terminie 3 dni od daty uzyskania potwierdzenia dostępności rakiet. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwację unieważnia się. Za datę wpłaty kaucji przyjmuje się datę otrzymania środków pieniężnych.
5. Wypożyczający deklaruje faktyczny czas używania rakiet. Przy wypożyczaniu rakiet na wyjazd organizowany przez SKPB Warszawa nie ma takiej potrzeby, a deklarację składa przewodnik.
6. W przypadku, gdy osoba rezerwująca sprzęt nie odbierze zarezerwowanego sprzętu w ustalonym dniu i nie powiadomi o tym wcześniej Administratora rakiet, kaucja nie podlega zwrotowi, a rezerwację unieważnia się.
3. Przekazanie sprzętu
1. Rakiety można wypożyczyć w sposób uzgodniony z Administratorem Sprzętu.
2. Jeżeli osoba rezerwująca rakiety nie jest dostępna w uzgodnionym terminie, zobowiązana jest poinformować o tym przewodnika (jeśli jedzie na wycieczkę z SKPB) lub Administratora (osoba, która nie jedzie na wycieczkę z SKPB) oraz wskazać osobę, która odbierze rakiety od Administratora.
3. Aby wypożyczyć rakiety należy:
1. przedstawić jeden dowód stwierdzający tożsamość osoby wypożyczającej (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
2. wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100zł.
4. Przyjmując rakiety wypożyczający akceptuje stan techniczny sprzętu.
4. Użytkowanie sprzętu
1. Wypożyczający deklaruje, że będzie wykorzystywać sprzęt zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach pozwalających na bezpieczne użytkowanie nie powodujące uszkodzeń technicznych.
2. Koszty konserwacji sprzętu związane z jego użytkowaniem ponoszone są przez wypożyczającego.
3. Wypożyczający zobowiązuje się dokonać zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym bardziej, niż wynikającym z technicznego (eksploatacyjnego) zużycia. Wypożyczający deklaruje odpowiedzialność finansową za uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, w szczególności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu, przechowywania i użytkowania, do kwoty jego wartości rynkowej.
5. Zwrot sprzętu
1. Kwota z tytułu wypożyczenia sprzętu jest rozliczana w dniu zwrotu i kompensowana z wniesioną opłatą rezerwacyjną oraz kaucją.
2. W razie niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości równej opłacie rezerwacyjnej za każdy dzień zwłoki, naliczanej od ustalonego terminu zwrotu rakiet. Należy mieć świadomość, że niezwrócenie sprzętu w uzgodnionym terminie, może uniemożliwić wypożyczenie rakiet uczestnikowi następnego wyjazdu.
3. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia rakiet. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Sprzętu. O zgodę na przedłużenie wypożyczenia należy wystąpić najpóźniej w przeddzień uzgodnionego terminu zwrotu sprzętu.
6. Pozostałe postanowienia
1. Wyłączenie odpowiedzialności: SKPB Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki powstałe w związku z użytkowaniem wypożyczanego sprzętu.
2. Wypożyczający oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z trudności uprawiania turystyki zimowej.
3. Wypożyczający nie będzie miał wobec SKPB Warszawa żadnych roszczeń z tytułu nieudostępnienia sprzętu wynikłego z działań osób trzecich.
4. W sprawach tu nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5.12.2018.
Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwaga 1: W przypadku wyjazdów wymienionych w punkcie 1a, w odniesieniu do dni, w których rakiety nie były wykorzystywane, obowiązuje opłata w wysokości 5 zł za taki dzień wypożyczenia.
Uwaga 2: W przypadku wypożyczenia rakiet na wyjazdy w ramach kursu przewodnickiego SKPB Warszawa, przy naliczaniu opłaty obowiązuje połowa stawki określonej w pkt 1 i 2 albo opłata za rzeczywisty czas użytkowania, w zależności od tego w której opcji finalna opłata wynosić będzie mniej.

 

 

Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobranie i rozliczenie sprzętu następuje po umówieniu terminu i miejsca z administratorem.

 

Wigilia SKPB 2018

Kochani, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Wigilię SKPB!
Spotykamy się we wtorek, 18 grudnia 2018, o godzinie 19:00 w sali 412
(IV piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy Przewodników z Rodzinami, Kursantów oraz wszystkich Sympatyków SKPB!

Czytaj więcej...

Biblioteczka

SKPB Warszawa dysponuje kołową biblioteczką o profilu górskim, uwzględniającą szczególnie teren Beskidów i pozycje wydane przez Koło. Wypożyczanie pozycji z biblioteczki możliwe jest dla wszystkich zainteresowanych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.

Regulamin biblioteczki

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać bezpłatnie członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy kursu przewodnickiego prowadzonego przez Stowarzyszenie i osoby trzecie.
 2. Co do zasady zbiory biblioteki wypożyczane są na zewnątrz, za pośrednictwem administratora zasobów bibliotecznych. Niektóre szczególnie cenne pozycje udostępniane mogą być jedynie prezencyjnie.
 3. Wypożyczeń dla osób trzecich dokonuje się za kaucją w wysokości 50zł/tytuł. Kaucja zwracana jest po zwrocie pozycji do biblioteki.
 4. Czytelnik może na swoim koncie posiadać maksymalnie pięć wypożyczonych tytułów.
 5. Tytuły wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Po uzgodnieniu z administratorem zasobów bibliotecznych można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu tytułów na kolejny miesiąc.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej o podobnej tematyce wskazanej przez administratora zasobów bibliotecznych.
 7. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych powyżej ustalonego z administratorem terminu naliczane są kary w wysokości 20 groszy za każdy dodatkowy dzień, przekazywane darowizną na rzecz Koła.
 8. W uzasadnionych przypadkach administrator zasobów bibliotecznych może anulować naliczoną karę.
 9. W sprawach spornych związanych z działalnością biblioteki decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 10. Kontakt z administratorem zasobów bibliotecznych: biblioteka at skpb.waw.pl.

W celu wypożyczenia książki z biblioteki skontaktuj się z administratorem pod adresem: biblioteka (małpa) skpb.waw.pl.

Poniżej zamieszczamy katalog biblioteczki. Dostępny jest on również jako katalog biblioteczki (Google Docs). Mogą również zainteresować Cię wydawnictwa SKPB on-line

Katalog

Sygnatura Tytuł Autor(zy) Wydawnictwo Rok wydania Kategoria tematyczna Kategoria geograficzna
0001 Rzeszowski Rocznik Muzealny 1982 Cisek M., Ziewiec I. (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0002 Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego 1974 Żyga A. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1974 Przewodnik, monografia, wyd. Krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0003 Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego 1968 Żyga A. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0004 Iwonicz Zdrój. Monografia Cwanek J. Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Iwonicz" : Towarzystwo Przyjaciół Iwonicza, 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0005 Sanok. Materiały dziejów miasta do XVII w. Fastnacht A. Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0006 Współcześni rzeźbiarze ludowi województwa rzeszowskiego Szetela-Zauchowa T. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1973 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0007 Rocznik Sanocki 1963   Wydawnictwo Literackie 1963 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0008 Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego Smólski J. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1975 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0009 Skałki Rzędkowickie : przewodnik wspinaczkowy po skałkach i jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Kiełkowska M. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0010 Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej : zbiór szkiców, opracowań i utworów literackich Kratochwilowa S.   1969 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0011 Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych Konar J., Wojnowicz J. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Turystyka Polska ogólnie
0012 Z dziejów starań miasta Krosna o założenie gimnazjum i szkoły realnej Kosiek A. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Historia i archeologia Beskid Niski
0013 Świat wynalazków Jana Szczepanika Tulik J. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Biografia Beskid Niski
0014 Mury obronne Krosna od XIV do XVIII wieku Ginalski J., Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Historia i archeologia Beskid Niski
0015 Fundacje artystyczne Kamienieckich dla kościoła franciszkańskiego w Krośnie : uwagi na marginesie odkrycia średniowiecznych malowideł ściennych Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Sztuka Beskid Niski
0016 Średniowieczny kościół franciszkański w Krośnie Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1993 Sztuka Beskid Niski
0017 Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Sztuka Beskid Niski
0018 Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu : przemiany architektoniczne i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła od połowy XVI do połowy XVII wieku Łopatkiewicz P. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Sztuka Beskid Niski
0019 Michał Mięsowicz : obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Krosna Laśkoś-Źrebiec K. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1994 Biografia Beskid Niski
0020 Zabytki sakralne Leska : zarys dziejów obiektów sakralnych na terenie miasta Leska Budziak J. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Sztuka Bieszczady
0021 Historia Śląska. Materiały pomocnicze do szkolenia przewodników, przodowników i organizatorów turystyki Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1980 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0022 Krasiczyn. Dzieje zamku i miejscowości Kryciński S. nakładem autora 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0023 Przodownik turystyki narciarskiej. Materiały szkoleniowe   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1978 Turystyka Góry ogólnie
0024 Park Narodowy w Gorcach Dąbrowski P. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Przyroda Beskidy Zachodnie
0025 Legendy Wielickie Janicka-Krzywda U. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0026 Warszawa-Radom. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0027 Radom-Kielce. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0028 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0029 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0030 Bieszczady Motak M. Wydawnictwo Pascal 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0031 W Bieszczadach Izbicki R., Sumiński T. Interpress 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0032 Bieszczady. Przewodnik Kłos S. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0033 Krosno : [historia, zabytki, ludzie, legendy] : przewodnik dla zwiedzających Laśkoś-Źrebiec K. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0034 Bieszczady Zarzycki K., Głowaciński Z. Wiedza Powszechna 1973 Przyroda Bieszczady
0035 Zamek w Baranowie Majewski A. Arkady 1969 Sztuka Polska poza górami
0036 Zamek w Baranowie Majewski A. Arkady 1969 Sztuka Polska poza górami
0037 Zamek w Łańcucie Baniukiewicz E., Wiśniowska Z. Arkady 1973 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0038 Rocznik Przemyski 1965 Kunysz A. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1965 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0039 Pszczyna Robliczek J. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj" 1952 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0040 Iwonicz-Zdrój i okolice : nie tylko przewodnik Michalak J. Roksana 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0041 Środowisko przyrodnicze Dorzecza Sanu : jego znaczenie gospodarcze i ochrona : Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 16 i 17 października 1970 r. w Przemyślu Olszak J. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1973 Przyroda Bieszczady
0042 Krótka historia UPA i OUN   SKPB Warszawa 1978 Historia i archeologia Bieszczady
0043 Krajobraz Ziemi Żywieckiej Ziętara T. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0044 Kraina Tysiąca Źródeł Czarnowski A. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0045 Bieszczady. Szlakiem walk z bandami UPA Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1984 Historia i archeologia Bieszczady
0046 Brenna. Gawęda o pięknej wsi beskidzkiej czyli wszystkiego po trochu o Brennej i nie tylko o niej Trojan R. OU PTTK Gliwice 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0047 Brenna. Gawęda o pięknej wsi beskidzkiej czyli wszystkiego po trochu o Brennej i nie tylko o niej Trojan R. OU PTTK Gliwice 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0048 Pieniny Kresek Z. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0049 Beskid Śląski Liszka J. Wydawnictwo Śląsk 1969 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0050 Szlakiem Batalionu "Barbara" przez Pogórze Ciężkowickie : Tarnów-Wał-Jamna-Bartkowa : przewodnik turystyczny Rypuszyński S. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0051 Akowcy na Podkarpaciu Modrzejewski J. Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie 1990 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0052 Babia Góra. Część I. Wycieczka kursowa 22-23 października 1994   SKPB Warszawa 1994 Przyroda Beskidy Zachodnie
0054 Po Beskidzie z JAJEM     1984 Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0056 40 lat minęło…   SKPB Warszawa 1997 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0057 Historia turystyki Grinberg-Pluta R., Kula K. SKPT Gdańsk 1982 Turystyka Polska ogólnie
0058 Stare Kuźnice Pilich M. (red.) SKPŚ 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0059 Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie Dudka K. (red.) SKPB Warszawa 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0061 Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach Jabłkowski J., Keller M. SKPB Warszawa 1979 Historia i archeologia Bieszczady
0062 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Turystyka Beskid Niski
0063 Zagórz k/Sanoka. Informator turystyczny Pilich P. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0064 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0066 Zarys grup etnograficznych Kamocki J. SKPB Warszawa 1971 Etnografia Polska ogólnie
0069 Gospodarka wodna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. Rzeszowskiego   SKPB Warszawa   Przyroda Bieszczady
0070 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Turystyka Beskid Niski
0071 Beskid Niski. Ożenna '96   SKPB Warszawa 1996 Turystyka Beskid Niski
0073 Połoniny '97   SKPB Warszawa 1997 Turystyka Bieszczady
0074 Gospodarka wodna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. Rzeszowskiego   SKPB Warszawa   Przyroda Bieszczady
0075 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Biografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0076 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Biografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0077 Profesor doktor Zygmunt Aleksander Klemensiewicz Kuratow J. L. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Biografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0078 Polany pasterskie polskiej Orawy. Materiały szkoleniowe Marzec L. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0079 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0080 U źródeł Wisłoki Długaszek R. SKPB Warszawa 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0081 Okolice Ropianki Kougan M., Grzesik W., Traczyk T. SKPB Warszawa 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0082 Magury '78 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0083 Magury '88 Nyczanka M. (red.) SKPB Warszawa 1988 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0084 Magury '89 Szczerbiak P. (red.) SKPB Warszawa 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0085 Magury '90 Szatrawski T. (red.) SKPB Warszawa 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0086 Połoniny '77 Łękawski T.W., Wojtas T. (red.) SKPB Warszawa 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0087 Połoniny '90/91 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0088 Zagórz k/Sanoka Pilich P. (red.) SKPB Warszawa 1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0090 Ustrzyki Górne. Informator krajoznawczy Ufnalski W. (red.) SKPB Warszawa 1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0091 Łemkowie (opis etnograficzny) Reinfuss R. Kraków : Druk W. L. Anczyca 1936 Etnografia Beskid Niski
0092 Łemkowie i Łemkowszyzna : materiały do bibliografii Zagórzański T. SKPB Warszawa 1984 Etnografia Beskid Niski
0093 Spisz środkowy i północny w naszym stuleciu Trajdos T.M. SKPB Warszawa 1987 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0094 Zamek w Krasiczynie Świątalski M. SKPB Warszawa 1973 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0095 Architektura drewnianych cerkiewek na Łemkowszczyźnie   SKPB Warszawa 1970 Budownictwo drewniane Beskid Niski
0096 Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej Winkowski M. SKPB Warszawa 1970 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0097 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Toponomastyka i język Bieszczady
0098 Magury '78 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0099 Niżej połonin Potocki A. SKPB Warszawa 1990 Etnografia Bieszczady
0100 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Etnografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0101 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Etnografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0102 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Etnografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0103 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Śpiewnik Polska ogólnie
0104 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Śpiewnik Polska ogólnie
0105 Zasady organizowania i prowadzenia wycieczek górskich Sanecki W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1966 Turystyka Góry ogólnie
0106 Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych Konar J., Wojnowicz J. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Turystyka Polska ogólnie
0109 Informator krajoznawczy o terenach Złazu "Marzanna IV"   SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0110 Śpiewnik III Giełda Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie   Biuro Podróży i Turystyki SZSP "Almatur"   Śpiewnik Polska ogólnie
0112 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Śpiewnik Polska ogólnie
0113 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Śpiewnik Polska ogólnie
0114 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Śpiewnik Polska ogólnie
0116 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Śpiewnik Polska ogólnie
0117 Śpiewniczek Łem Beskid Niski '95   SKPB Warszawa 1995 Śpiewnik Polska ogólnie
0118 Śpiewniczek Beskid Niski '95 dodruk   SKPB Warszawa 1995 Śpiewnik Polska ogólnie
0120 Śpiewnik 40-lecia część 1   SKPB Warszawa 1996 Śpiewnik Polska ogólnie
0122 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0123 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0124 Historia Śląska. Materiały szkoleniowe Piórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0125 Bezpieczeństwo w górach. Materiały dla kursu przewodnickiego SKPB Warszawa Łaniewski-Wołłk M. SKPB Warszawa 2008 Turystyka Góry ogólnie
0131 Tarnów i okolice Orliński N. Krajowa Agencja Wydawnicza 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0132 Dubiecko i okolice Rożański J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0133 Bieszczadzkie zapory wodne Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0134 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0136 Zabytki, muzea i inne ciekawe miejsca w Sanoku   CIT Sanok 2013 Sztuka Bieszczady
0137 Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice Michalak J. Roksana 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0138 Nad karpackimi dopływami Wisły Janiszewski M. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0139 Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce Burchard P. Przemysław Burchard 1990 Sztuka Polska ogólnie
0141 Metodyka znakowania górskich szlaków turystycznych Krygowski W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Turystyka Góry Polski
0143 Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo-historyczny Kryciński S. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0144 Połoniny '83 Szporer J. (red.) SKPB Warszawa 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0145 Zarys historii turystyki. Materiały szkoleniowe tom 2 Kulczycki Z. PTTK ZG COKKT 1980 Turystyka Polska ogólnie
0146 Drewniane cerkwie karpackie Kryciński S. SKPB Warszawa 1984 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0149 Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim i wołoskim ze szczególnym uwzględnieniem ziemi sanockiej w l. 1340-1650 Niemirowicz-Szczytt K. SKPB Warszawa 1973 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0150 Cerkwie drewniane w Karpatach : typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0151 Cerkwie drewniane w Karpatach : konstrukcja budynku cerkwi Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0152 Budownictwo drewniane Jabłkowski J., Porada K. SKPB Warszawa 1977 Budownictwo drewniane Polska ogólnie
0153 Geologia Beskidów Koperska D. SKPB Warszawa 1980 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0154 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Przyroda Polska ogólnie
0155 Ikony : w kręgu wpływów kultury bizantyńskiej w Karpatach Wielocha A.  SKPB Warszawa 1983 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0156 Historia dzwonów : zabytkowe dzwony karpackie Komorowski W. SKPB Warszawa 1988 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0158 Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego Topolski T.R. SKPB Warszawa 1985 Toponomastyka i język Beskid Niski
0160 I w.św. na terenie Polski, przebieg działań na terenie Galicji, obrona Przemyśla Huczko A. SKPB Warszawa 1971 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0161 Krótki rys chronologiczno-historyczny dziejów księstwa halicko-włodzimierskiego Michałowski W. SKPB Warszawa 1973 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0163 Zasady żywienia obozów wędrownych Kazberuk H. SKPB Warszawa 1973 Turystyka Polska ogólnie
0164 Początki polskiej turystyki w Beskidach Zachodnich i walka z naporem niemieckim /Beskidenverein/ Midowicz W. SKPB Warszawa 1973 Turystyka Beskidy Zachodnie
0166 Beskidy Wschodnie Marszałek J. SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0167 Pierwsza wojna światowa w Karpatach Olszański T.A. (red.) SKPB Warszawa 1985 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0168 Beskidy Wschodnie Marszałek J. SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0170 Śpiewnik wydany [...] z okazji X złazu w Puszczy Białej "wiosna 74" Gwiazda A. i in. (oprac.) Koło PTTK przy PW 1974 Śpiewnik Polska ogólnie
0171 Śpiewnik turystyczny   ZSP, PTTK PW 1972 Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0173 Katalog Piosenki Turystycznej   AKT "Maluch" 1980 Śpiewnik Polska ogólnie
0174 Beskidzki Śpiewnik Styków 1985   KTE "Styki" 1985 Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0175 Kazimierski Śpiewnik Styków 1985   KTE "Styki" 1985 Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0176 Śpiewnik turystyczny z bakaliami!   AKT "Maluch" 1977 Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0177 XV Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski. Śpiewnik turystyczny   ZSP Politechnika Warszawska   Śpiewnik Polska ogólnie
0178 Śpiewnik turystyczny   SKPŚ, SKTCh "REDOX"   Śpiewnik Polska ogólnie
0179 Po beskidzie błądzi. Śpiewnik A. Wierzbickiego Wierzbicki A.     Śpiewnik Beskidy/Karpaty ogólnie
0181 Bieszczady. Przewodnik Luboński P. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2012 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0182 Bieszczady. Przewodnik Luboński P. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2017 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0183 Gorgany. Przewodnik Dyląg D. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2016 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0184 Beskid Żywiecki. Przewodnik Figiel S., Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W. W. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2012 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0185 Beskid Śląski. Przewodnik Barański M. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0186 Beskid Mały. Przewodnik Truś R. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2014 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0187 Beskid Niski. Przewodnik Luboński P. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2015 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0188 Beskid Wyspowy. Przewodnik Gacek D. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2012 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0189 Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik Kryciński S. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2014 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0190 Beskid Sądecki i Małe Pieniny. Przewodnik Mościcki B. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2017 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0191 Przeworsk i okoliczne gminy. Przewodnik Motyka J. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0192 Leżajsk i wokół Leżajska. Przewodnik Ziobro W. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0193 Kwatera Wodza. Stępińsko-cieszyński kompleks schronowy. Przewodnik Winiarski K. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0194 Strzyżów i okolice. Przewodnik Wolak J., Fąfara J. J., Cynkarz A. i in. (red.) Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2011 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0195 Lesko i okolice. Przewodnik Orłowski S. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0196 Rzeszów. Przewodnik Hennig W., Kurowska E. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0197 Na bieszczadzkich obwodnicach. Cz. 1, Duża obwodnica Orłowski S., Taranowski P. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2008 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0198 Na bieszczadzkich obwodnicach. Cz. 3, Dolinami Sanu, Solinki i Osławy Orłowski S. Bonus Liber 2012 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0199 Skansen w Kolbuszowej. Przewodnik Dragan W. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 1995 Etnografia Polska poza górami
0200 Hajże na Bieszczady Michałowski W. St. Fundacja ODYSSEUM 1993 Turystyka Bieszczady
0201 Zeszyty Szkoleniowe, t. 2   Komisja Akademicka ZG PTTK, Komisja Turystyki ZG SZSP 1979 Turystyka Polska ogólnie
0202 Dni Bochni Lisiecka A. (red.) PZG "Prasa" 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0203 Dni Bochni Lisiecka A. (red.) PZG "Prasa" 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0204 Wędrówki przez Pogórze Karpackie i Beskidy Czarnowski A. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0205 Krajobraz Kotliny Żywieckiej Ziętara T. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0206 Wśród bieszczadzkich lasów Siedlecki Z. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0207 Materiały Szkoleniowe SKPG "Harnasie", cz. 2 Nitzschke K., Barański M., Michnol P., Rohm W., Waryszak W. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0209 Prace Baraniogórskie IV Pańczyszyn A. (red.) Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1996 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0210 Babiogórskie Ścieżki Janicka-Krzywda U., Łajczak A. Colgraf Press. Redakcja Wydawnictw Turystycznych, Babiogórski Park Narodowy 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0211 Mała Encyklopedia Babiogórska Midowicz W. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0212 Rozmowy ze skorupami czyli Rzecz o plastyce garncarskiej i jej wymowie historyczno-społecznej Kotula F. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1969 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0213 Chłopi bronili się sami. Reportaż historyczny Kotula F. Krajowa Agencja Wydawnicza 1982 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0214 Rabka i okolice. Przewodnik i informator turystyczny Matuszczyk A., Trybowska E. Urząd Miasta i Gminy w Rabce, Oddział PTTK w Rabce 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0215 Orawa i Pasmo Podhalańskie. Między Babią Górą a Tatrami. Przewodnik Monograficzny Matuszczyk A. Wydawnictwo Górskie 1993 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0216 Limanowa i Okolice. Przewodnik Wielek J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1987 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0218 Szczawnica, Krościenko i okolice Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1965 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0219 Szlakiem Seweryna Goszczyńskiego przez Gorce. Łopuszna - Kiczora - Turbacz - Łopuszna Kresek Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0220 Szlakiem Seweryna Goszczyńskiego przez Gorce. Łopuszna - Kiczora - Turbacz - Łopuszna Kresek Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0221 Przewodnik po Ziemi Bielsko-Bialskiej Czaja W., Hajduk A., Hałatek A., Lubosz. B., Turno B. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0222 Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918) Majda J. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981 Sztuka Tatry
0223 Twierdza Przemyśl. Informator Regionalny Kunysz I. (red.) Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1997 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0224 Iwonicz Zdrój Woliński S. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1954 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0225 Małopolska Południowo-Zachodnia. Przewodnik Matuszczyk A., Orliński N., Zinkow J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0226 Przewodnik po trasach turystycznych woj. nowosądeckiego Krupiński A., Wielek J. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0228 Płaj 50 Luboński A., Wielocha A. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2015 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0229 Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym Birkenmajer K. Wydawnictwa Geologiczne 1979 Przyroda Beskidy Zachodnie
0230 Wieś Siedliska-Bogusz : monografia zebrana z dokumentów i wspomnień rodzinnych ze szczególnem uwzględnieniem wypadków roku 1846 i życiorysu Jakóba Szeli Bogusz A. Wydawnictwo Ruthenus 1994 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0231 Walka w Beskidzie i na Pogórzu Sądeckim. Wspomnienia z lat okupacji Olszański J. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978 Historia i archeologia Beskid Sądecki
0232 Między Dunajcem a Kamienicą Nałkowska Z. Sądecka Oficyna Wydawnicza 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0233 Między Dunajcem a Kamienicą Nałkowska Z. Sądecka Oficyna Wydawnicza 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0234 Skansen Bóbrka   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Rzeszowie 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0235 Zamek Odrzykoński Byczek W. Wydawnictwo Ruthenus 1994 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0236 Etnografia       Etnografia Polska ogólnie
0237 Monografia miasta Przemyśla Hauser L. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0238 Informator o Muzeum Okręgowym w Krośnie Bieniek E. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0239 Na polskiej Orawie. Przewodnicki materiał szkoleniowy Staich T. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Turystyka Beskidy Zachodnie
0240 Tatry. Mapa panoramiczna. Widok od północy i południa Korosadowicz Z. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1958 Mapa Tatry
0241 Polany pasterskie polskiej Orawy. Materiały szkoleniowe Marzec L. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1978 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0242 Tatry Bielskie. Mapy szkoleniowe Sanecki W. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1973 Mapa Tatry
0243 Tatry Wysokie. Mapy szkoleniowe Wolny S. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1974 Mapa Tatry
0244 Tatry Wysokie. Mapy szkoleniowe Wolny S. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1974 Mapa Tatry
0245 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Jostowa W. Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 1977 Etnografia Beskidy Zachodnie
0246 Grań Tatr. Część 1. Huciańska Przełęcz - Zdziarska Przełęcz Piechowski A. Wydawnictwo Text 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0247 W kręgu polskich tańców ludowych Dąbrowska G. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979 Etnografia Polska ogólnie
0248 Folklor górali żywieckich Romowicz M. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1978 Etnografia Beskidy Zachodnie
0249 Pieśni ludowe Ziemi Żywieckiej Mikś J. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1968 Etnografia Beskidy Zachodnie
0250 Spisz środkowy i północny w naszym stuleciu Trajdos T.M. SKPB Warszawa 1987 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0251 Dzieje Leska do 1772 roku Fastnacht A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1988 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0252 Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu Cynarski S. (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0253 Teka Konserwatorska. Polska Południowo-Wschodnia Tondos B. (red.) Biuro Dokumencji Zabytków w Rzeszowie 1982 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0254 Rzeszowska teka konserwatorska Tondos B. (red.) Biuro Dokumencji Zabytków w Rzeszowie 1974 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0255 Babiogórski Park Narodowy Szafer W. (red.) PAN 1963 Przyroda Beskidy Zachodnie
0256 Polskie Czasopiśmiennictwo górskie w latach 1945-1983 Gajewski J. Instytut Turystyki 1986 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0257 Polskie Czasopiśmiennictwo górskie w latach 1945-1983 Gajewski J. Instytut Turystyki 1986 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0258 Pamiętnik Jubileuszowy w 50 rocznicę założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Kołodziejczyk J. i in. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1958 Turystyka Polska ogólnie
0259 Karta Groni nr 3-6 - 1969 (rok 2/1-4) Dobosz S. i in. (red.) Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0260 Karta Groni nr 11 - 1981 rok Staszkiewicz K. i in. (red.) Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0261 Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski Ceklarz K. Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 2012 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0262 Okolice Galicyi Bogusz M. Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0263 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0264 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0265 Huculi, Bojkowie, Łemkowie - tradycja i współczesność : materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz - po stronie dialogu : wybór listów i fotografii Cząstka-Kłapyta J. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2008 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0266 Kultura ludowa w Dolinie Górnej Łososiny Wojtusiak E. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Etnografia Beskidy Zachodnie
0267 Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem Węcławik S. Wydawnictwa Geologiczne 1969 Przyroda Beskid Niski
0268 Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego Kamoccy M. i J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1972 Etnografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0269 Rok Karpacki. Obrzędy doroczne w Karpatach Polskich Janicka-Krzywda U. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0270 Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku Motylewicz J. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1993 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0271 Acta scansenologica. Tom 1 Czajkowski J. MBL w Sanoku 1980 Etnografia Polska ogólnie
0272 Tylicz - historia i obiekty sakralne       Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0273 Magury '84 Kleszcz K. (red.) SKPB Warszawa 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0274 Magury '86 Mościcki B. (red.) SKPB Warszawa 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0277 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie 1957-1982 Juszczyk W., Swianiewicz J., Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1982 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0278 Wędrówka przez Bieszczady : Sanok, Komańcza, Nowy Łupków, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne : przewodnik turystyczny Borucki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0279 Wędrówka przez Bieszczady : Sanok, Komańcza, Nowy Łupków, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne : przewodnik turystyczny Borucki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0280 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Turystyka Pogórza i miasta Podkarpacia
0281 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Turystyka Pogórza i miasta Podkarpacia
0282 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego 1875-1975   Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie 1973 Turystyka Pogórza i miasta Podkarpacia
0283 Ziemia Sądecka Staszkiewicz J., Witkowski Z. Wiedza Powszechna 1980 Przyroda Beskid Sądecki
0284 Żarnowiec i okolice Bata A. Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0285 Warszawa-Radom. Trasa autokarowa Wieczorek S. SKPŚ 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0286 Historia dzwonów : zabytkowe dzwony karpackie Komorowski W. SKPB Warszawa 1988 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0287 Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego Topolski T.R. SKPB Warszawa 1985 Toponomastyka i język Beskid Niski
0288 Między Osławą a Osławicą Dietrich M., Jabłkowski J. SKPB Warszawa 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0289 Rośliny wokół nas. Kwiaty Miłkowska M. AKT "Maluch" 1986 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0290 W Bieszczadach Wrona J. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0291 Z etnografii Karpat Polskich Kamocki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0292 Z etnografii Karpat Polskich Kamocki J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0293 O pogodzie i klimacie gór polskich Niedźwiedź T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0294 Krajoznawstwo i kultura w turystyce górskiej Balicka-Andrasz B. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Turystyka Góry ogólnie
0295 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Przyroda Polska ogólnie
0296 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Przyroda Polska ogólnie
0297 Ochrona przyrody i środowiska w Polsce : wybór informacji Jabłońska M., Kowalik T. SKPB Warszawa 1973 Przyroda Polska ogólnie
0298 Rośliny wokół nas. Drzewa Miłkowska M. AKT "Maluch" 1986 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0299 Drzewiej '81 Ondrusz J. SKPB Katowice 1981 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0300 Połoniny '76   SKPB Warszawa 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0301 Cerkwie drewniane w Karpatach : typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie Kryciński S. SKPB Warszawa 1979 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0304 Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków Sądeckich) Kwilecki A. SKPB Warszawa 1970 Etnografia Beskid Niski
0305 Informator krajoznawczy rajdu "Powitanie wiosny 74" Wesołowski J. SKPB Warszawa 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0306 Informator Arkadia-Nieborów-Bolimów-okolice. Powitanie wiosny 1972 Pilichowie E. i P. SKPB Warszawa 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0307 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Toponomastyka i język Bieszczady
0308 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Toponomastyka i język Bieszczady
0309 Nieco o "Bieszczadach" i innych nazwach geograficznych Fastnacht A. SKPB Warszawa 1970 Toponomastyka i język Bieszczady
0310 Informator krajoznawczy rajdu "Powitanie wiosny 73" Wesołowski J., Starosta K. SKPB Warszawa 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0311 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   SKPB Warszawa   Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0312 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   SKPB Warszawa   Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0313 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0314 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0315 Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy Ufnalski W. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0316 Gwary Zaolzia Cząstka B. SKPB Katowice 1984 Toponomastyka i język Beskidy Zachodnie
0317 Geografia turystyczna Polski Krzywicki T. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Uniwersytecki Klub Turystyczny "Unikat" 1974 Turystyka Polska ogólnie
0318 Rys historyczny dziejów księstwa Halicko-Włodzimierskiego Michałowski W. SKPB Warszawa   Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0320 Stara Miedź : katalog wystawy Grządziela R. MBL w Sanoku 1982 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0321 Zarys historii architektury Szczepańska E. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Sztuka Polska ogólnie
0322 XXXIII Ogólnopolski Rajd Studencki Beskid Niski '97. Informator Panasik A., Migdalska K. SKPB Warszawa 1997 Turystyka Beskid Niski
0323 Beskid Niski 1971 Pilich P., Woźniak T. SKPB Warszawa 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0324 Ochrona naturalnego środowiska człowieka   Uniwersytecki Klub Turystyczny "Unikat"   Przyroda Polska ogólnie
0325 Ochrona przyrody w Polsce Halpern A., Halpern T. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Przyroda Polska ogólnie
0326 Historia Studenckiej Turystyki Górskiej. 20 lat Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich Jung G., Lipszyc J.B. (red.) SKPB Warszawa 1977 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0327 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 1966 Fastnacht A. (red.) MBL w Sanoku 1966 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0328 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 6, 1967 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1967 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0329 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 7, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0330 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 7, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0331 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 8, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0332 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 8, 1968 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1968 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0333 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 11, 1970 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1970 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0334 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 13, 1971 Kisielewska A. (red.) MBL w Sanoku 1971 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0335 Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 24, 1978 Czajkowski J. (red.) MBL w Sanoku 1978 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0336 Przyroda Polska, Nr 11-12 1960 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1960 Przyroda Zagranica - inne
0337 Przyroda Polska, Nr 11-12 1960 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1960 Przyroda Zagranica - inne
0338 Przyroda Polska, Nr III 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0339 Przyroda Polska, Nr V-VI 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0340 Przyroda Polska, Nr VIII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0341 Przyroda Polska, Nr VIII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0342 Przyroda Polska, Nr X 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0343 Przyroda Polska, Nr XII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0344 Przyroda Polska, Nr XII 1961 Daszkiewicz J., Dąbek St., Ferens B. i in. (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody 1961 Przyroda Polska ogólnie
0345 Oesterreichisches Schwarzes Kreuz 1/1988 Kriegschraeberafuersorge   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1988 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0346 Oesterreichisches Schwarzes Kreuz 1/1989 Kriegschraeberafuersorge   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1989 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0347 70 Jahre Kriegsgraeberfuersorge in Oesterreich   Österreichisches Schwarzes Kreuz/Kriegsgräberfürsorge 1989 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0348 Spotkania z zabytkami   Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków 1977 Sztuka Polska ogólnie
0349 Spotkania z zabytkami   Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków 1977 Sztuka Polska ogólnie
0350 Organizacja Muzeów na wolnym powietrzu: cele i metody   Wydział Kultury Prez. WRN. Wojewódzki Konserwator Zabytków. Biuro Dokumentacji Zabytków ; Sanok : MBL 1970 Etnografia Polska ogólnie
0351 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom IV 1970 Bogdanowski J. (red.) Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury 1970 Sztuka Polska ogólnie
0352 Szkolenie przewodnickie w krakowskim środowisku studenckim Kołodziejczyk A., Zięba J. SKPG Kraków 1969 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0353 Geografia turystyczna gór Polski Małachowski B. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny - Komisja Turystyki Górskiej, Podkomisja Szkoleniowo Przewodnicka 1960 Turystyka Góry Polski
0354 Historia Ukrainy od 1914 roku (skrypt z wykładu)       Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0355 Przegląd najcenniejszych zabytków architektury w Polsce i na Mazowszu Halpern A., Halpern T. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1981 Sztuka Polska ogólnie
0356 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0357 Ośrodek kultury turystyki górskiej ZG PTTK na Babiej Górze   Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK   Turystyka Beskidy Zachodnie
0358 Żarnowiec Cmela B. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1967 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0359 Iwonicz Grygiel J. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0360 Zamek w Przecławiu Żurawski J. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne   Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Polska poza górami
0361 Bieszczady Krygowski W. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne   Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0362 Górskie szlaki znakowane : Beskidy - Tatry - Góry Świętokrzyskie - Sudety : informator dla organizatorów wycieczek, przewodników GOT i przewodników Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1965 Turystyka Góry Polski
0364 Gorce '83. Informator Krajoznawczy Męczarski M. SKG Warszawa 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0365 VIII Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Marii Czerkawskiej Orłowska M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1981 Biografia Bieszczady
0366 X Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Oskarowi Kolbergowi Woźnicka M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku wraz z Zarządem ZMW "WICI" w Krośnie 1987 Biografia Bieszczady
0367 IX Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Januaremu Poźniakowi   PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku wraz z Zarządem ZMW "WICI" w Krośnie 1986 Biografia Bieszczady
0368 VII Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Kazimierzowi Józefowi Turowskiemu Sobocińska M. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1980 Biografia Bieszczady
0369 VI Rajd "Śladami Sławnych Piór" poświęcony Janowi Kantemu Podoleckiemu Próchniak W. PTTK Oddział "Bieszczady" w Lesku oraz KO i wychowania w Krośnie 1979 Biografia Bieszczady
0370 Śpiewnik jeździecki skj.ukj pw   Socjalistyczny Związek Studentów Polskich Rada Uczelniana PW Śpiewnik Polska ogólnie
0371 29 Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1985 Śpiewnik Polska ogólnie
0372 Więc szumcie nam jodły… XVIII Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1973 Śpiewnik Polska ogólnie
0373 Więc szumcie nam jodły… XVIII Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski   SKPŚ 1973 Śpiewnik Polska ogólnie
0374 Śpiewnik z kożuchem   Biuro Podróży i Turystyki SZSP "Almatur", Sekcja ratowania dóbr kultury przy Polskim Klubie Ekologicznym 1980-82 Śpiewnik Polska ogólnie
0375 Schroniska PTTK w Karpatach Polskich Moskała E. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1980 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0376 Bieszczady: Przewodnik po znakowanych szlakach pieszych Darmochwał T. Agencja Reklamowa "HOT", PH "Jakon" 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0377 Cerkwie w Bieszczadach Kryciński S. Wydawnictwo Stanisław Kryciński 1991 Sztuka Bieszczady
0378 Bieszczady. Przewodnik turystyczny Moskała E. Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0379 Bieszczady Zarzycki K., Głowaciński Z. Wiedza Powszechna 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0380 Mapa judaiców w Polsce Szalecka-Mróz E. (red.) CENTUR - Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej 1991 Etnografia Polska ogólnie
0381 Rośliny gór i pogórzy Gołębiowski T. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1990 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0382 Riła (Bułgaria) : Przewodnik turystyczny Stankiewicz W., Zimny K. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0383 Zabytki Mołdawii cz. 4 Radauti i okolice Szucki P. SKPB Lublin 1986 Sztuka Rumunia
0384 Żydzi w Karpatach Olszański T.A. (red.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1991 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0385 W podziemiach tatrzańskich Zwoliński S. Wydawnictwa Geologiczne 1987 Przyroda Tatry
0386 Munții Rodneii Buta I., Buta A. Editura Sport-Turism 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0387 Suceava Bojoi I. i in Editura Sport-Turism 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0388 Nowy Wiśnicz: w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich Serafińska-Domańska M. Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0389 Na szlakach Łemkowszczyzny Pieradzka K. Wydawnictwo Ruthenus 2003 Etnografia Beskid Niski
0390 Katalog zabytków sztuki w Polsce: Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice Śnieżyńska-Stolot E., Stolot F. (red.) PAN 1982 Sztuka Bieszczady
0391 Kalwaria Pacławska Podgórska H. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0392 Szlak imienia generała Karola Świerczewskiego w Bieszczadach Kresek Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0393 Łopienka. Informator bazowy Bartha J., Szyper W. AKT SGGW 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0394 Bieszczady. Panorama ze szczytu Smereka Moskała E. Krajowa Agencja Wydawnicza 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0395 Bieszczady. Kapuściane góry? Z kart XXX-letniej historii ratownictwa Owoc H. (red.) Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR 1992 Turystyka Bieszczady
0396 Wincenty Pol. Szkic biograficzny Majchrowski S. Wydawnictwo Lubelskie 1982 Biografia Polska ogólnie
0397 Księga legend i opowieści bieszczadzkich Potocki A. Bosz 1998 Etnografia Bieszczady
0398 Polana. Wieś bieszczadzka. Dzieje cywilne i kościelne Wojciechowski T. Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie 2009 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0399 Forty przemyskie. Przewodnik Rożański J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Przemyślu 1993 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0400 Plan Fortów Przemyskich Rożański J. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Przemyślu 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0401 Slovenské rudohorie. Stredna cast. Hochmut Z. (red.) Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0402 Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine   Editions de l'Agence de Presse Novosti 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0403 Slovenský kras Ďurček J., Zahatnansky V. (red.) Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1968 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0404 Manastirea Turnu Badauta A., Vaida G.     Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0405 Akademicka Wyprawa Przewodnicka Hindukusz Jökham'77     1977 Turystyka Zagranica - inne
0406 Iran. Materiały szkoleniowe dla przewodników grup studenckich. Skrzecz A., Zięborak J. SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0407 Munţii Pădurea Craiului. Ghid turistic Bordea S. Editura Sport-Turism 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0408 Svidník a okolie Mindos I. Východoslovencké vydavatel'stvo 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0409 Trasy turystyczne na słowackim Podtatrzu Kunicki M. PTTK Gliwice 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0412 Michalovce a okolie Vizdal J. Východoslovencké vydavatel'stvo 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0413 Predeal Popa V., Firoiu V. Editura Meridiane 1969 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0414 Domaša Zahatňanský V. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0415 Zemplinska širava Ďurček J. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0416 Munţii Codru-Moma Bleahu M. D. Editura Sport-Turism 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0418 Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926 Papierzyńska-Turek M. Wydawnictwo Literackie 1979 Historia i archeologia Polska ogólnie
0419 Biserica Cuvioasa Paraschiva din Rîmnicu-Vîlcii Angelescu N. Rîm. Vîlcea 1957 Historia i archeologia Rumunia
0420 Bliski Wschód celem naszej podróży Dziedzic T., Łopaciński K.   1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0421 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0422 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0423 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0424 Krasy Slovenska Dudka K. SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0426 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0429 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0430 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0431 Rodopy. Informator krajoznawczy Jeżowski R. i in. SKPŚ 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0433 Valea Bistriţei Skurtu I., Minuţ A. Editura Sport-Turism 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0434 Prešov a okolie Sedlák I. Východoslovencké vydavatel'stvo 1969 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0435 Slovenský Raj Hric K. i in. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0436 Munţii Semeníc. Ghid turistic Grigore M. Editura Sport-Turism 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0437 Masivul Suhard. Ghid turistic Popescu-Argeşel I. Editura Sport-Turism 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0438 Munţii Rarău - Giumalău. Ghid turistic Oancea D., Swizewski C. Editura Sport-Turism 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0439 Munţii Rarău - Giumalău. Ghid turistic Oancea D., Swizewski C. Editura Sport-Turism 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0440 Munții Vrancei Roman F. Editura Sport-Turism 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0441 Na Goverlu Gafijak N. I., Krasij R.P Karpati 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0442 Český ráj a Máchův kraj Staněk J. Olympia 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0443 Vel'ka Fatra Hochmut Z. (red.) Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0444 Východoslovenská nížina - Vihorlat Ďurček J. i in. Sport, Vydavatelstvo Sv CSZTV 1966 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0445 Din arhitectura lemnului în România Panoiu A. Tehnica 1977 Budownictwo drewniane Rumunia
0446 Curtişoara Miclea I.   1982 Etnografia Rumunia
0447 Bistrita-Nasaud, vatra folclorica Ștefănescu P., Ursa S. Editura Sport-Turism 1979 Etnografia Rumunia
0448 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0449 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0450 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0452 Prokletije. Informator krajoznawczy o północnej części gór Prokletije. Kruczek Z. (red.) SKPG Kraków 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0453 Bucureşti. Mic ghid turistic   Intreprinderea de Turism, Hotelurui şi Restaurante "Bucureşti" Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0454 Akademicka Wyprawa Przewodnicka Hindukusz Jökham'77     1977 Turystyka Zagranica - inne
0456 Nacionalni park Durmitor - planinarski vodič Cerović B. Planinarski save 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0457 Ukraińska terminologia hydrograficzna Jurkowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971 Toponomastyka i język Ukraina i Ruś
0458 Ukraińska terminologia hydrograficzna Jurkowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971 Toponomastyka i język Ukraina i Ruś
0459 Z Czarnohory do Alp Rodneńskich Zapałowicz H. SKPB Warszawa 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0460 Zarys dziejów Ukrainy. Tom II Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1976 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0461 Zarys dziejów Ukrainy. Tom I Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1976 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0462 Jugosławia. Zarys dziejów. Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1979 Historia i archeologia Zagranica - inne
0463 Kaukaz Miłoszowie G. i A. Wiedza Powszechna 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0464 Tatranské vrcholy : vysokohorský sprievodca Andráši A. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0465 Nízke Tatry : turisticky sprievodca Hochmut Z. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0466 Nízke Tatry : západ Hochmut Z. i in. Šport, slovenské telovýchovné vadavatel'stvo 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0467 Karpaty : materiały szkoleniowe o problematyce górskiej terenów Polski i Krajów Demokracji Ludowej Borucki i in. (red.) Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0468 The Roman and Early-Byzantine fortifications of Lower Moesia and Northern Thrace Biernacka-Lubańska M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982 Historia i archeologia Zagranica - inne
0469 Bade- und Luftkurorte Rumäniens Ștefănescu C. Verlag Stadion 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0474 Oravsky Zamok Huba P. Vydavatel'stvo Osveta 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0475 Munții Aninei Sencu V. Editura Sport-Turism 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0476 Humor. Historisches und Kunsdenkmal. Stoicescun N., Miclea I. Editura Sport-Turism 1978 Sztuka Rumunia
0477 Bardyjów : historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy Janota E. Krajowa Agencja Wydawnicza 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0478 Oravský hrad Huba P. Vydavatel'stvo Osveta 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0479 Kolomyjskij muzej narodnogo iskusstva Gucul'ŝiny : fotoal'bom = Muzeum Kołomyjskie Sztuki Ludowej Guculszczyzny = Kolomyjské muzeum lidového umění Guculštiny Kratûk O.A., Sahro M.P. (oprac.) Mistectvo 1978 Sztuka Ukraina i Ruś
0480 Zarys dziejów Rusi Halickiej i Karpackiej w wiekach średnich Olszański T.A. SKPB Warszawa 1986 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0481 Norwegia. Opis kraju, wybranych miejscowości, tras komunikacyjnych oraz regionów górskich Huczko A. (oprac.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0482 Z Czarnohory do Alp Rodneńskich Zapałowicz H. SKPB Warszawa 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0484 Munții Rodneii Buta I., Buta A. Editura Sport-Turism 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0485 Fagaras Balaceanu V. Cristea H. Editura Sport-Turism 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0486 Retezat Popescu N. Editura Sport-Turism 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0487 Przewodnik po zabytkach Mołdawii cz. 1 Szucki P. SKPB Lublin 1983 Sztuka Rumunia
0488 Aladağ : najwyższa część gór Taurus w Turcji Mościcki B. (red.) SKPB Warszawa 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0489 Wschodnia Słowacja Ignatowicz M. (red.) SKPB Warszawa 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0490 Przewodnik po Alpach Rodniańskich Orłowicz M. AKT Lwów 1912 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0491 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Wróblewski J. (red.) SKPB Warszawa 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0492 România. Informator dla przewodników grup wędrownych i obozów organizowanych przez BPiT "Almatur" w Karpatach rumuńskich Segit K., Laskowski P., Zięborak M. (red.) SKPB Warszawa 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
0500 Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu Kiwała B., Burzyńska J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0501 Polska - Kresy Wschodnie Marcinek R. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński 2002 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0502 Ikony w zbiorach prywatnych i muzealnych Tomalska J. Dom Wydawniczy "Totus", Wydawnictwo "Białowieża" 1991 Sztuka Polska ogólnie
0503 Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej Brykowski R. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 1995 Budownictwo drewniane Ukraina i Ruś
0504 Zapomniane Bieszczady Kusal P. Wydawnictwo Ruthenus 2006 Historia i archeologia Bieszczady
0505 Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem. Zarys etnograficzny Falkowski J., Pasznycki B. Wydawnictwo Stanisław Kryciński 1991 Etnografia Bieszczady
0506 Łemkowie : kultura - sztuka - język. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, Sanok, dn. 21-24 września 1983 r.  Gajewski J. W. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1987 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0507 Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne Bendza M. Chrześcijańska Akademia Teologiczna 1982 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0508 Ikona karpacka. Przewodnik po wystawie Szczepkowski A. MBL w Sanoku 2004 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0509 Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII-XIX wieku Dąb-Kalinowska B. PWN 1990 Sztuka Zagranica - inne
0510 Znane i nieznane. Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej Jurasz T. Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa-Książka-Ruch 1988 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0511 Ilustrowana historia fortyfikacji Fuglewicz S. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1991 Historia i archeologia Polska ogólnie
0512 Drewniana architektura Beskidów z etnografią polskich Karpat Szymczuk D., Bereza B. SKG Warszawa 1982 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0513 Budownictwo ludowe Podkarpacia Czajkowski J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1977 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0514 Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej Brykowski R., Kornecki M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0515 Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej Brykowski R. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0516 Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku. Architektura i rzeźba Łoziński W. Oficyna Wydawnicza Interim 1989 Sztuka Ukraina i Ruś
0517 Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu Kornecki M. Wydawnictwo Literackie 1987 Budownictwo drewniane Beskidy Zachodnie
0518 Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku Brykowski R. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981 Budownictwo drewniane Beskidy/Karpaty ogólnie
0519 Krosno. Przewodnik dla zwiedzających Laskoś-Źrebiec K., Łopatkiewicz P., Mańkowska E. i in. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0520 Krosno Turystyka   Wydawnictwo Ruthenus 2002 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0521 Polany Surowiczne i okolice Grzesik W. KTE "Styki" 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0522 7 dni w Górach Grybowskich. Przewodnik turystyczny Lipszyc J. B., Rygielski J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0523 Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik tom I. Beskid Niski i Pogórze Frodyma R. Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 1995 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0524 Stary Sącz i okolice Michałowicz-Kubal M. Roksana 1999 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0525 O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii - słowem i obrazem Giemza J. Muzeum Zamek w Łańcucie 2006 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0526 Notatnik bieszczadzki Olszański T. A. SKPB Warszawa 1985 Sztuka Beskidy/Karpaty ogólnie
0527 Budownictwo drewniane. Materiały szkoleniowe dla kursu przewodnickiego Czarnocki J., Jabłkowski J., Porada K. SKPB Warszawa 1983 Budownictwo drewniane Polska ogólnie
0528 Materiały szkoleniowe Luboński P. SKPB Warszawa 1984 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0529 Astronomia dla turystów Sadlej A. SKPB Warszawa 1984 Przyroda Polska ogólnie
0530 O kulturze ludowej Lachów Sądeckich Brylak-Załuska M. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 1993 Etnografia Pogórza i miasta Podkarpacia
0531 Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnik Kroh M. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2008 Etnografia Beskid Sądecki
0532 Dom gotycki w Nowym Sączu. Przewodnik Maszczak M. T. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2000 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0533 Żydzi w Nowym Sączu. 3 wieki w historii miasta Długosz E. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2003 Etnografia Beskid Sądecki
0534 Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice Michalak J. Roksana 1997 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0535 Krynica-Zdrój i okolice   Roksana 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0536 Powiat nowosądecki Michałowicz-Kubal M., Kubal G. Oficyna Wydawnicza "Apla" 2000 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Sądecki
0537 Powiat strzyżowski Lawera H., Bata A. Oficyna Wydawnicza "Apla" 2001 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0584 Šariš Denes L. Vydavateľstvo Osveta 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0585 Peszczerite w Bulgarija Trantejew P., Kosew K. Medycyna i fizkultura 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Zagranica - inne
0586 Historia sztuki ruskiej i rosyjskiej Kozakiewicz S. PWN 1956 Sztuka Ukraina i Ruś
0587 Slovensko Lud - I. Cast Filova B., Mjartan J. i in. (red.) Obzor 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0588 Slovensko Lud - II. Cast Lutknis M., Princ J. i in. (red.) Obzor 1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0589 Romania calendarul manifestarilor folclorice Cernaianu L., Stancu L. Editura pentru turism 1974 Etnografia Rumunia
0590 Krasy Slovenska 6/78     1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0591 Krasy Slovenska 4/78     1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0592 Krasy Slovenska 5/78     1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0593 Krasy Slovenska 7/78     1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0594 Krasy Slovenska 7/75     1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0595 Krasy Slovenska 4/77     1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0596 Krasy Slovenska 3/78     1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0597 Bardejovske Kupele Sedlák I. (red.) Východoslovencké vydavatel'stvo 1970 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0598 Iarna Maramureseana Utan T. (red.) Editura Sport-Turism 1981 Etnografia Rumunia
0599 Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidniku. Sprievodca po expozicii Rusinko M. (red.) Muzeum ukrajinskej kultury vo Svidniku 1981 Sztuka Słowacja i Czechy
0600 Ludova Kultura v Karpatoch Schreiber, B. (oprac.) Vydavatelstvo Slovenskej akademie 1972 Etnografia Beskidy/Karpaty ogólnie
0601 Jak powstały Tatry Passendorfer E. Wydawnictwa Geologiczne 1978 Przyroda Tatry
0602 Watra 3 Krukierek A., Marcinkowski K., Wiktor J. (red.) SKPG Kraków 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0603 Przewodnictwo tatrzańskie. Zarys historii. Stecka Z. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Turystyka Tatry
0604 Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie Hennel R. (red.) Wydawnictwo Sport i Turystyka 1979 Turystyka Tatry
0605 Bibliografia "Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego" za lata 1876-1920 Polak K. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1981 Turystyka Tatry
0606 Fiatem na Rysy Rygielski J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 Turystyka Polska ogólnie
0607 Tatry Stecki K. Wiedza Powszechna 1979 Przyroda Tatry
0608 Podtarze. Zeszyt 32/88 Bogdała M., Mantyka M., Momot S., Sikora R., Wąsik L. (red.) Tatrzańskie Towarzystwo Kulturalne 1988 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0609 Gawędy skalnego Podhala Wnuk W. (red.) Wydawnictwo Literackie 1981 Etnografia Tatry
0610 Encyklopedia tatrzańska Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0611 Hala Gąsienicowa. Zwięzła monografia krajoznawcza. Berezowski S. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1954 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0612 Watra 12 Ogórek L. (red.) SKPG Kraków 2015 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0613 Tatrzański Park Narodowy. Szafer W. (red.) Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody 1962 Przyroda Tatry
0614 Spływ Przełomem Pienińskim Nyka J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1987 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0615 Ku Tatrom Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1978 Biografia Tatry
0616 Tatry Wysokie: przewodnik taternicki. Cz. 21, Klimkowa Przełęcz - Łomnicka Grań Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0617 Tatry Wysokie: przewodnik taternicki. Cz. 22, Wyżnia Miedziana Przełączka - Mała Rakuska Czubka Paryski W.H. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0618 Zakopane: przewodnik turystyczny Szczepanik K. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1991 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0619 Szlakami tatrzańskich kapliczek: przewodnik Czernik S.   1982 Sztuka Tatry
0620 Taterniczek. Zeszyt 1 Baran K. (red.) Klub Tatrzański Oddziału Krakowskiego PTTK 1985 Turystyka Góry ogólnie
0621 Taterniczek. Zeszyt 1 Baran K. (red.) Klub Tatrzański Oddziału Krakowskiego PTTK 1985 Turystyka Góry ogólnie
0622 Watra 6 Krukierek A. (red.) SKPG Kraków 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0623 Podtatrze. Zeszyt 3-4 Bogdała M., Mantyka M., Momot S., Sikora R., Wąsik L. (red.) Tatrzańskie Towarzystwo Kulturalne 1987 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0624 Prolegomena do dziejów ewolucji turysty tatrzańskiego Królikiewicz G. SKPG Kraków 1973 Turystyka Tatry
0625 Muzeum powstania chochołowskiego w Chochołowie. Przewodnik Darowski J., Kamiński J. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0626 Rocznik podhalański. T. 3 Reinfuss R. (red.) Wydawnictwo Literackie 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0627 Orawą… Podhalem… Spiszem… Gawęda krajoznawcza Młodziejowski J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0628 Na góralską nutę Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1975 Biografia Tatry
0629 Dolina Roztoki i Pięciu Stawów Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1954 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0631 Dolina Rybiego Potoku Morskiego Oka Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1956 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0632 Na bezdrożach myśli tatrzańskiej. O właściwe zasady turystyki Wierzbicki Z. Liga Ochrony Przyrody 1957 Turystyka Tatry
0634 Moje Podhale Wnuk W. Instytu Wydawniczy PAX 1978 Biografia Tatry
0635 Beskid Myślenicki: letni przewodnik krajoznawczo-turystyczny Dyląg D. Wydawnictwo Górskie 1993 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0636 Dookoła Beskidu Śląskiego Sosna W. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0637 Skarby przyrody na turystycznym szlaku Kowalik T. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1991 Przyroda Polska ogólnie
0638 Na polskiej Orawie. Przewodnicki materiał szkoleniowy Staich T. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK 1967 Turystyka Beskidy Zachodnie
0639 Krajobraz i rolnictwo w górach Galarowski T., Kostuch R. PAN 1980 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0640 Wielka Racza Krygowski W. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1971 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0641 Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki: Rabka - Krościenko - Szczawnica - Rytro Wyznakiewicz J. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0642 Babia Góra Wojterski T. Wiedza Powszechna 1978 Przyroda Beskidy Zachodnie
0643 Pieniny. Przewodnik turystyczny Nyka J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1966 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0644 Cieszyn Sosna W. Arkady 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0645 Cieszyn Sosna W. Arkady 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0646 Polsko-czechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939-1945 Wroński S. (red.) Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0647 Historia Czechosłowacji Heck R., Orzechowski M. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0648 Geografia atrakcji turystycznych Polski Kruczek Z., Sacha S. Proksenia 1997 Turystyka Polska ogólnie
0649 Archeologia prawna Polski Maisel W. PWN 1982 Historia i archeologia Polska ogólnie
0650 Podkrakowskie wycieczki Zinkow J. Wawel-Tourist 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0651 Podkrakowskie wycieczki Zinkow J. Wawel-Tourist 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0652 Pieniny. Przyroda i człowiek Smólski S. ZOP PAN 1955 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0653 Drzewiej '81 Ondrusz J. SKPB Katowice 1981 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0654 Hale w grupie Pilska Waryszak W., Pórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1976 Toponomastyka i język Beskidy Zachodnie
0655 Hale w grupie Pilska Waryszak W., Pórko A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1976 Toponomastyka i język Beskidy Zachodnie
0656 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa Płazak T., Wiktor J., Wiśniewski J., Zięba Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1980 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0658 Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa (1981-1985) Krukierek A., Wiśniewski J, Wiktor J. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1985 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0659 Ilustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach, Galicyi, Bukowiny i Węgier Orłowicz M. Wydawnictwo Stanisław Kryciński 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0660 Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim Orłowicz M. Roksana 1998 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy/Karpaty ogólnie
0661 Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102 ilustracjami i planem miasta Orłowicz M. Wydawnictwo Ruthenus 2005 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0662 Dzieje Kijowa Podhorodecki L. Książka i Wiedza 1982 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0663 Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919 Kozłowski M. Wydawnictwo ZNAK 1990 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0664 Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora Ossendowski F. A. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0665 Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo. Wstęp, przekład, komentarz Kowalska M. PWN 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Ukraina i Ruś
0666 Mała Fatra John A., Ryś Z. SKPG "Harnasie" 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0667 Zabytki Mołdawii przewodnik. Część 3: Okolice Fǎlticeni  Szucki P. SKPB Lublin 1984 Sztuka Rumunia
0668 Przewodnik po zabytkach Mołdawii [Cz. 2]. Siret i okolice  Szucki P. SKPB Lublin 1983 Sztuka Rumunia
0669 Akcja spisko orawska. Materiały szkoleniowe pod redakcją Stanisława Walczyńskiego Walczyński S. PTTK Nowy Sącz 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0670 Spisz. informator turystyczny Barczyk G., Męczarski M. SKG Warszawa 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Słowacja i Czechy
0671 Polski Spisz. Przewodnik turystyczny Figiel S. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1997 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0672 Szlakami legend pienińskich. Przewodnik turystyczny Królikiewicz G., Kruczek Z. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0673 Zarys dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej Chadam A. Wydawnictwo Calvarianum 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0674 Sucha Beskidzka. Zeszytów krajoznawczych tom 1 Barański M. J. Komisja Akademicka ZG PTTK 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0675 Spór o Zaolzie 1918-1920 i 1938 Wiechowski J. Agencja Wydawnicza TOR 1990 Historia i archeologia Słowacja i Czechy
0676 Magury '75 Łękawski T. W. (red.) SKPB Warszawa 1975 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0677 Magury '76 Łękawski T. W. (red.) SKPB Warszawa 1976 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0678 Magury '79 Pyrcak T. (red.) SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0679 Magury '80 Lissowska M. (red.) SKPB Warszawa 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0680 Magury '81 Kupiszewski M., Lenartowicz A. (red.) SKPB Warszawa 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0681 Magury '89 Szczerbiak P. (red.) SKPB Warszawa 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0682 Magury '91 Wielocha A., Olszański T. A.,Luboński P. SKPB Warszawa 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0683 Magury '92 Ćwiklińska E., Skrocka A., Nowak G., i in. (red.) SKPB Warszawa 1992 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0684 Magury '96 Filocha M. (red.) SKPB Warszawa 1996 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0685 Magury '97 Gąsiorowski J., Michalik S., Sadowska A. (red.) SKPB Warszawa 1997 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0686 Magury '98 Gąsiorowski J., Michalik S., Sadowska A. (red.) SKPB Warszawa 1998 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0687 Magury '99 Gąsiorowski J., Michalik S., Tkaczyk A. (red.) SKPB Warszawa 1999 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0688 Magury '00 Gąsiorowski J., Michalik S., Tkaczyk A. (red.) SKPB Warszawa 2000 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0689 Magury '01 Gąsiorowski J., Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2001 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0690 Magury '02 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2002 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0691 Magury '03 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2003 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0692 Magury '04 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2004 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0693 Magury '05 Michalik S. (red.) SKPB Warszawa 2005 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0694 Magury '06 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2006 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0695 Magury '07 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2007 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0696 Magury '08 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2008 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0697 Magury '09 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2009 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0698 Magury '10 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2010 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0699 Magury '11 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2011 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0700 Magury '12 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2012 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0701 Almanach Tatrzański 1894 - 1895 Ewan (red.) Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Tatry
0702 Wierchy 48 - 1979 Sobolewski M. (red.) PWN 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0703 Wierchy 50 - 1981 Sobolewski M. (red.) PWN 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0704 Wierchy 49 - 1980 Sobolewski M. (red.) PWN 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0705 Wierchy 51 - 1982 Sobolewski M. (red.) PWN 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0706 Wierchy 51 - 1982 Sobolewski M. (red.) PWN 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0707 Wierchy 50 - 1981 Sobolewski M. (red.) PWN 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0708 Wierchy 35 - 1966 Krygowski W. (red.) PWN 1967 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0709 Wierchy 42 - 1973 Krygowski W. (red.) PWN 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0710 Wierchy 38 - 1969 Krygowski W. (red.) PWN 1970 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0711 Wierchy 52 - 1983 Wójcik W.A. (red.) PWN 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0712 Wierchy 52 - 1983 Wójcik W.A. (red.) PWN 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0713 Świat roślin Prończuk J. (red.) PWN 1977 Przyroda Polska ogólnie
0714 Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945 Czubryt-Borkowski Cz., Michasiewicz J. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1980 Historia i archeologia Polska ogólnie
0715 Z badań geologicznych w Karpatach Świdziński H. Wydawnictwa Geologiczne 1973 Przyroda Beskid Niski
0716 Dwa przełomy Szczęsny T., Karpiński J.J. Nasza Księgarnia 1957 Przyroda Beskidy Zachodnie
0717 Ochrona przyrody Medwecka-Kornaś A. PAN 1970 Przyroda Polska ogólnie
0718 Ikony w Polsce: od średniowiecza do współczesności Janocha M. Arkady 2008 Sztuka Polska ogólnie
0719 Informator PTTK   Wydawnictwo Sport i Turystyka 1971 Turystyka Polska ogólnie
0720 Vademecum Robinsona Korpikiewicz M. i H. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1991 Turystyka Góry ogólnie
0721 Beskidy: Śląski, Żywiecki, Mały Krygowski W. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1964 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0722 Gorlice. Zarys rozwoju przestrzennego miasta do czasów najnowszych Kuśnierz K. Politechnika Krakowska 1990 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0723 Ratownik w górach Jenny E. Wydawnictwo Sport i Turystyka 1982 Turystyka Góry ogólnie
0724 Pasmo Stożka i Czantorii Barański M.J. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1996 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0725 W górach Tyrakowski W. Nasza Księgarnia 1970 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Góry ogólnie
0726 O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski Staszic S. Wydawnictwa Geologiczne 1955 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0727 O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Atlas Staszic S. Wydawnictwa Geologiczne 1955 Przyroda Beskidy/Karpaty ogólnie
0728 Atlas gwar bojkowskich Tom 1 Rieger J. PAN 1980 Toponomastyka i język Bieszczady
0729 Atlas gwar bojkowskich Tom 2 Rieger J. PAN 1980 Toponomastyka i język Bieszczady
0730 Atlas gwar bojkowskich Tom 3 Rieger J. PAN 1980 Toponomastyka i język Bieszczady
0731 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0732 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0733 Rozśpiewane Beskidy. Informator turystyczny Beskid Śląski i Żywiecki Hantke M., Kuliszkiewicz A., Mrozowski W., Stojewska U. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1977 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0735 Chatkowe ABC Głogowski P. BPiT Almatur przy RU SZSP Politechniki Śląskiej 1974 Turystyka Beskidy Zachodnie
0736 Katalog zabytków przemysłowego w Polsce : powiat Nowy Targ i m. Zakopane Jost H. PAN 1969 Etnografia Tatry
0737 Węgierska Górka Westerplatte Południa Kozik K. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej 1984 Historia i archeologia Beskidy Zachodnie
0738 Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" Michalak H., Spodenkiewicz P. (red.) Wacław Bierkowski 1987 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0739 Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" Michalak H., Spodenkiewicz P. (red.) Wacław Bierkowski 1987 Historia i archeologia Ukraina i Ruś
0740 Park Narodowy w Gorcach Dąbrowski P. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1984 Przyroda Beskidy Zachodnie
0742 Szlakami kultury ludowej: Podhale, Spisz, Pieniny, Gorce     1969 Sztuka Beskidy Zachodnie
0743 Folklor w twórczości pisarzy Śląska Cieszyńskiego Broda J. PTTK Katowice 1982 Sztuka Beskidy Zachodnie
0751 Informacja i popularyzacja turystyki Halpern T. Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK 1979 Turystyka Polska ogólnie
0752 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Turystyka Polska ogólnie
0753 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Turystyka Polska ogólnie
0754 Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza Kowalik T. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989 Turystyka Polska ogólnie
0755 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Turystyka Polska ogólnie
0756 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Turystyka Polska ogólnie
0757 Rola przewodników turystycznych w wychowaniu Tyblewski T. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979 Turystyka Polska ogólnie
0759 III Ogólnopolskie Jesienne Bacowanie Jasień 80   SKPB Katowice 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0760 Studenckie schroniska turystyczne w Beskidach Zachodnich Bednorz P. i in. ZW SZSP OM PTTK, SKPG "Harnasie", SKPB Katowice 1975 Turystyka Beskidy Zachodnie
0761 X lat SKPG "Harnasie" Mrozowski W. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1978 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0762 Harnaś nr 5 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0764 X lat SKPG "Harnasie" Mrozowski W. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1978 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0765 Harnaś nr 7 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0766 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0767 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0768 Harnaś nr 4 Barański M.J. i in. (red.) PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0769 Geologia Beskidów Zachodnich Karbownik A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1979 Przyroda Beskidy Zachodnie
0770 Geologia Beskidów Zachodnich Karbownik A. PTTK Oddział Uczelniany im. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej, SKPG "Harnasie" 1979 Przyroda Beskidy Zachodnie
0771 Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomerii Kuropatnicki, E. A. nakładem Wojciecha Manieckiego 1858 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0773 Połoniny '89 Swianiewicz J. J. (red.) SKPB Warszawa 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0774 Połoniny '88 Kamińska A. (red.) SKPB Warszawa 1988 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0775 Połoniny '78 Lin E., Kupiszewski M. (red.) SKPB Warszawa 1978 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0776 Połoniny '02 Michalik S., Panasik A., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2002 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0777 Połoniny '05 Gąsiorowski J. (red.) SKPB Warszawa 2005 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0778 Połoniny '04 Gąsiorowski J. (red.) SKPB Warszawa 2004 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0779 Połoniny '03 Gąsiorowski J., Michalik S. (red.) SKPB Warszawa 2003 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0780 Magury '14 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2014 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0781 Magury '15 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2017 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0782 Pół Wieku w Górach Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 2007 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
0783 Polskie Misteria i Obrzędy Ludowe. Wielkanoc Ziółkowska E. Odział Uniwersytecki PTTK w Warszawie 1984 Etnografia Polska ogólnie
0784 Ścieżkami Świąt i Zwyczajów Ludowych Ziółkowska E. Odział Uniwersytecki PTTK w Warszawie 1990 Etnografia Polska ogólnie
0785 Atrybut - Patron - Symbol czyli co świętych i błogosławionych powinien wiedzieć przewodnik Janicka-Krzywda U. Oddział Akademicki PTTK Kraków 1982 Sztuka Polska ogólnie
0786 Beskidy Zachodnie. Materiał szkoleniowy Jagiełło P., Koperska D., Sobkowski M. SKPB Warszawa 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskidy Zachodnie
0787 Materiały szkoleniowe Luboński P. (red.) SKPB Warszawa 1984 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0788 Nadsanie. Tom 1 Gmina Czarna Kryciński S. (red.) SKPB Warszawa 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0789 Szlakiem Żydowskich Zabytków Podkarpacia Olszański T. A. (red.) SKPB Warszawa 1985 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0790 Łemkowie - dzisiaj. Polemiki   SKPB Warszawa 1986 Etnografia Beskid Niski
0791 Łemkowie - dzisiaj Huńka J. SKPB Warszawa   Etnografia Beskid Niski
0792 Bieszczady 1918-19 Olszański T. A. SKPB Warszawa 1984 Historia i archeologia Bieszczady
0793 Archeologia Karpat Marszałek J. SKPB Warszawa 1986 Historia i archeologia Beskidy/Karpaty ogólnie
0794 Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Olejko A., Bańkosz R., Idzikowski T., Kubal G. (red.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 2015 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0811 Magury '13 Michalik S., Załuga A. (red.) SKPB Warszawa 2013 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0812 Magury '72   SKPB Warszawa 1972 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0813 Magury '73   SKPB Warszawa 1973 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0814 Magury '74 Łękawski T. W. (red.) SKPB Warszawa 1974 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0815 Magury '82 Zatorska A., Kleszcz K. (red.) SKPB Warszawa 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0816 Magury '83 Hibner W. (red.) SKPB Warszawa 1983 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0817 Magury '85 Zatorska A. (red.) SKPB Warszawa 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Beskid Niski
0818 Połoniny '79 Kałuszko J. (red.) SKPB Warszawa 1979 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0819 Połoniny '80 Komorowski W., Luboński P., Zatorska A. (red.) SKPB Warszawa 1980 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0820 Połoniny '81 Luboński P. (red.) SKPB Warszawa 1981 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0821 Połoniny '82 Luboński P. (red.) SKPB Warszawa 1982 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0822 Połoniny '84 Morawski W. (red.) SKPB Warszawa 1984 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0823 Połoniny '85 Wielocha A. (red.) SKPB Warszawa 1985 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0824 Połoniny '86 Miedzwiecka M. (red.) SKPB Warszawa 1986 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0825 Połoniny '87 Swianiewicz J. J. (red.) SKPB Warszawa 1987 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0826 Połoniny '92 Ćwiklińska E., Życzyńska D., Nowak G., i in. (red.) SKPB Warszawa 1993 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Bieszczady
0851 Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy Orłowicz M. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 1989 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0852 W oblężonej Twierdzy Przemyśl Hop D. Urząd Miejski w Przemyślu 2008 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0853 Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec i okolice Adamski J. F. Roksana 1996 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0854 Haczów. Niezwykła osada szwedzko-niemiecka. Monografja Jaślar Z. Drukarnia Hedom 2008 Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Pogórza i miasta Podkarpacia
0855 Dzieje Dubiecka Chłapowski K. Krajowa Agencja Wydawnicza 1983 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0856 Zarys dziejów Baligrodu (do roku 1918) Kędra M. Polskie Towarzystwo Historyczne Przemyśl 1984 Historia i archeologia Bieszczady
0857 Zarys dziejów Birczy Włodek L. Polskie Towarzystwo Historyczne Przemyśl 1981 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0858 Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 1 Fastnacht A. Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie 1991 Historia i archeologia Pogórza i miasta Podkarpacia
0859 Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego Piórecki J. Krajowa Agencja Wydawnicza 1989 Sztuka Pogórza i miasta Podkarpacia
0860 Kolejka leśna w Bieszczadach Wermiński S. Wydawnictwo Ruthenus 2012 Turystyka Bieszczady
0903 Polsko-słowacki i słowacko-polski słownik Stano M., Buffa F. Slovenské pedagogické nakladel'stvo 1975 Toponomastyka i język Słowacja i Czechy
0905 Przewodnictwo turystyczne w Polsce Szymonowicz K. (red.) Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1986 Turystyka Polska ogólnie
0912 Przewodnik po starannej polszczyźnie z ćwiczeniami Lombardo M. Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1988 Toponomastyka i język Polska ogólnie
0982 Budowa geologiczna Karpat Pokuckich = Geological structure of the Pokucie Carpathians Świderski B. Książnica-Atlas 1925 Przyroda Ukraina i Ruś
0983 Nouvelles recherches geologiques dans les Karpates des Pokucie Świderski B. Jan Cotty 1927 Przyroda Ukraina i Ruś
0990 Invitatie in Carpati Popescu N. Ministerul Turismului   Przewodnik, monografia, wyd. krajoznawcze Rumunia
1001 Małopolska. Mapa turystyczna skala 1:175 000   Daunpol sp z o.o. Wydawnictwo Kartograficzne 2015 Mapa Pogórza i miasta Podkarpacia
1002 Gorczański Park Narodowy Melnik J. (oprac.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2001 Mapa Beskidy Zachodnie
1003 Gorczański Park Narodowy Melnik J. (oprac.) Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 2001 Mapa Beskidy Zachodnie
1004 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Mapa Beskidy/Karpaty ogólnie
1005 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Mapa Beskidy/Karpaty ogólnie
1006 Carpathian Euroregion 1:765 000   Carpathian Foundation - Poland 2012 Mapa Beskidy/Karpaty ogólnie
1007 Sicilia. Carta stradale e turistica 1: 400 000   Touring Club Italiano 2007 Mapa Zagranica - inne
1009 Kraków - Rzeszów Najgrakowski M. (kier. zesp.) Główny Geodeta Kraju 1992 Mapa Beskidy/Karpaty ogólnie
1208 Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918 Duda O. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu 1995 Historia i archeologia Beskid Niski
1209 Harnaś nr 19 Latusek A. (red.) SKPG "Harnasie" 2017 Turystyka Beskidy/Karpaty ogólnie
1210 Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny Giemza J. Libra 2017 Sztuka Beskid Niski

Wesołych Świąt!

Przewodnikom, Sympatykom, Kursantom oraz wszystkim Przyjaciołom SKPB pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.  Niech Wasze serca wypełnia radość i pokój, a Wasze drogi będą pełne niezapomnianych przygód. Życzymy Wam spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego roku 2017 :)

Czytaj więcej...

Wigilia SKPB

Kochani, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Wigilię SKPB!
Spotykamy się we wtorek, 20 grudnia 2016, o godzinie 19:00 w sali 437a (nastąpiła zmiana sali) 
(IV piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy Przewodników z Rodzinami, Kursantów oraz wszystkich Sympatyków SKPB!

Czytaj więcej...

Wigilia SKPB 2017

Kochani, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Wigilię SKPB!
Spotykamy się we wtorek, 19 grudnia 2017, o godzinie 19:00 w sali 437
(IV piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy Przewodników z Rodzinami, Kursantów oraz wszystkich Sympatyków SKPB!

Czytaj więcej...

Podkategorie