Zaliczenie WF

Kurs fotoOwocem współpracy z warszawskimi uczelniami jest możliwość zaliczenia WF-u poprzez uczestnictwo w naszym Kursie Przewodników Beskidzkich. Taką formę sportu w ramach zajęć uczelnianych oferują w roku akademickim 2015/16 Politechnika Warszawska, Akademia Obrony Narodowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie staramy się rozszerzyć tę listę o kolejne uczelnie. Dzięki uznaniu przez władze uczelni turystyki górskiej za formę ruchu korzystną dla studentów, możemy oferować Wam zajęcia wychowania fizycznego, które prowadzą do zdobycia uprawnień państwowych przewodnika górskiego.

Kurs składa się z wykładów i wyjazdów (patrz: Harmonogram). Zasadą zaliczenia jednego semestru, jest uczestnictwo w jednej z części kursu. Odpowiednio: semestr zimowy – część pierwsza kursu, semestr letni – część druga kursu, dodatkowy semestr- trzecia część kursu (jeżeli na uczelni jest wymóg odbycia więcej niż dwóch semestrów WF-u).

Aby zaliczyć pierwszy semestr WF (zimowy), należy wziąć udział co najmniej w dwóch wyjazdach (razem 4 dni) w pierwszej części kursu, która zaczyna się w październiku i kończy obozem zimowym.
Aby przystąpić do drugiego semestru WF-u (letniego), należy mieć najpierw zaliczoną część pierwszą (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi każdego z kursantów). Uczestnictwo w drugiej części kursu i uczestnictwo w przejściu wiosennym, zalicza drugi semestr WF-u.
Analogicznie część trzecia.

Studentów zaliczających WF obowiązują te same zasady co pozostałych kursantów, w tym również odpłatność za kurs. Jest to 200 zł płatne jednorazowo przy zapisie lub w dwóch ratach. Pierwszą ratę należy uiścić do końca października, druga rata do obozu zimowego.

Chęć zaliczania WF-u należy zgłosić Kierownictwu Kursu do końca października. Zaniechanie tego, będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczania Wychowania Fizycznego w ramach kursu.

Data i miejsce odbioru wpisów zostanie podane w terminie późniejszym.

Tags: